Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s invaliditetom 2

//Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s invaliditetom 2
Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s invaliditetom 2 2017-08-03T11:26:38+00:00

 

 

Partnerske organizacije na projektu:

Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Društvo multiple skleroze Međimurske županije

 

Trajanja projekta: 03/2017 – 02/2019

Vrijednost projekta: 1.341.795,23 kn

Voditelj projekta: Lucija Dugorepec

 

 

Problemi oboljelih od multiple skleroze i njihovih obitelji su specifični a svaka obitelj u kojoj je oboljeli od multiple skleroze, snalazi kako najbolje zna, no vrlo često se razvija pretjerana briga i zaštićenost prema oboljelom što dovodi do gubitka samopouzdanja oboljele osobe te osjećaja da na “teret” drugima. Mnoge osobe oboljele od multiple skleroze oslanjaju se i na prijatelje ili druge osobe za pomoć ali u nekim slučajevima, samo ukoliko imaju financijske mogućnosti mogu si osigurati i dodatnu pomoć. I u jednom i u drugom slučaju ta pomoć nije dovoljna. U svakoj od ovih navedenih situacija osobe s multiplom sklerozom imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostanu pasivne u svom domu.

Prema anketiranju koje smo proveli neposredno prije definiranja projekta a pomoću statističkih parametara Baze podataka SDMSH, utvrđeno je da uslugu osobne asistencije, u 2016.godini, na skupini od 2797 oboljelih, koristi tek njih 8,22% (230) što je s obzirom na realne potrebe nedostatno. Evidencijom i praćenjem ostvarenih poziva na SOS MS telefonu, besplatnoj usluzi za sve oboljele od MS-a i članove njihovih obitelji, u razdoblju od 01.siječnja 2016. do studenog 2016., na 920 ukupnog broja poziva, evidentirana su ukupno 7,07% (65) poziva koji se odnose na upite vezane za uslugu osobne asistencije i potrebu za istom, što ako usporedimo sa prethodnim razdobljima, potreba i upiti za uslugom osobne asistencije neprestano se povećavaju. Također, evidentirana su 42 upita na temu projekta OA, (4,57%). Na području na kojem djeluje partnerska organizacija, situacija ne odudara od stanja na nacionalnoj razini. Na području Zagrebačke županije trenutno su evidentirana 183 oboljela od multiple skleroze, a prema analizi statističkih parametara Baze podataka SDMSH, tek 8,74% (16) osoba koriste uslugu osobne asistencije.

Kroz podršku dobivenu primanjem usluge osobne asistencije, korisnici iste biti će aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima. Lokalna zajednica u kojoj će se provesti projekt, biti će potaknuta na razvoj socijalnih usluga a na temelju dobre prakse kod pojedinca a što će na kraju unaprijediti cijelokupno društvo.

Projekt izravno pridonosi ostvarivanju prioriteta poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom 2. Projektne aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta izravno su povezani i izravno doprinose ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 kao i nacionalnih ciljeva. Pružanjem usluge osobne asistencije i zapošljavanjem osobnih asistenata ulažemo u ljudski kapital i jačamo konkurentnost europskog gospodarstva a što je i jedan od mjera i aktivnosti za učinkovito provođenje i korištenje Europskog socijalnog fonda. Projekt također pridonosi ciljevima Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Zapošljavanjem osobnih asistenata,pridonosimo ulaganju u zapošljavanje i tržište rada a koji će unaprijediti svoje vještine te će se i nakon provedbe projekta lakše integrirati na tržište rada te pridonosimo njihovom cijeloživotnom učenju i obrazovanju, a pružanjem usluge osobne asistencije pridonosimo socijalnom uključivanju ciljane skupine projekta, osoba oboljelih od multiple skleroze s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta. Također, projekt izravno doprinosi programu OP ULJP i njegovoj prioritetnoj osi 2, socijalnom uključivanju osoba s multiplom sklerozom u zajednicu, putem pružanja usluge osobne asistencije kao i Specifičnom cilju 9.iv.2: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama a uključujući podrška procesu deinstitucionalizacije, a s obzirom da će ciljane skupine ovog projekta, duže ostati u svom domu. Na nacionalnoj razini projekt odgovara na potrebe i mjere Strategije razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011-2016, Mjera 2.5. Obitelj (krajnji korisnici ovog projekta, članovi obitelji oboljelih od multiple skleroze povećati će usklađenosti obiteljskog i poslovnog života kao što je i razvoj usluga (servisa) za obitelji u riziku, djecu i starije osobe od iznimnog je značenja za osnaživanje obitelji, održanje njene kohezije i suzbijanje socijalne isključenosti. Projektom doprinosimo i jačanju inicijativa koje podržavaju partnerstva različitih pružatelja usluga na lokalnoj razini (Mjera 2.6. Organizacije civilnog društva) kao i Mjeri 4.5. Širenje mreže usluga socijalne skrbi. Projekt je u sinergiji i zadovoljava mjere Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007-2015. kroz Područje djelovanja: 2.1. Obitelj, Mjera 5. Osigurati različite oblike kvalitetne izvaninstitucijske podrške osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji radi omogućavanja slobode izbora (osiguravanje kvalitetnog zadovoljavanja potreba osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u svrhu neovisnog življenja), Područje djelovanja: Socijalna skrbi i mirovinsko osiguranje, Mjera 5. Razviti sustav mobilnih službi podrške u lokalnoj zajednici.

Kroz projekt zaposleno 10 osobnih asistenata, a 10 osoba s multiplom sklerozom koristi uslugu osobne asistencije. 

 

POSJETE KORISNICIMA